Säännöt

 

Yhdistyksen säännöt

 

1 § YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Mieli Maasta ja sen kotipaikka on Helsinki.

 

TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on vaikuttaa yhteiskunnassa masennusta ehkäisevästi, yhdistää ja tukea masentuneita, heidän läheisiänsä ja masentuneiden tukemisesta kiinnostuneita sekä toimia masentuneiden ja heidän läheistensä edunvalvojana.

Yhdistys kerää tietoja masennukseen liittyvästä problematiikasta ja kokoaa tietopankkia alan kehittymisestä ja asiantuntijoista koti- ja ulkomailla, organisoi masentuneiden oma-apuverkostoa Suomessa, järjestää omakustannushintaisia kuntoutus- ja koulutustilaisuuksia sekä kehittää uusia hoito- ja toimintamalleja eri tahojen kanssa.

Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestää asianomaisella luvalla rahankeräyksiä ja arpajaisia.

Yhdistys voi myöskin toimintaansa varten hallita ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

 

JÄSENET

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut henkilö. Yhteisöjäseneksi voi liittyä sellainen oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa ja jonka toiminta ja tavoitteet eivät ole ristiriidassa Mieli Maasta ry:n tavoitteiden kanssa. Kannatusjäseneksi voi liittyä yksityishenkilö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa ja jonka toiminta ja tavoitteet eivät ole ristiriidassa Mieli Maasta ry:n tavoitteiden kanssa.

Vuosikokous päättää jäsenmaksun, sekä yhteisö- ja kannatusjäsenmaksun suuruudesta.

Hallitus päättää hakemusten hyväksymisestä. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Hallitus erottaa jäsenen, joka ei ole kahteen vuoteen maksanut jäsenmaksua.

 

HALLITUS

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4-6 varsinaista jäsentä sekä ensimmäinen ja toinen varajäsen. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Erovuorossa on vuosittain puolet hallituksen varsinaisista jäsenistä ja toinen varajäsen kerrallaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus on päätösvaltainen vähintään puolen sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja heidän joukossaan, ollessa läsnä. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet läsnä olevista hallituksen jäsenistä. Puheenjohtaja mielipide ratkaisee äänten mennessä tasan, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallituksen kokoukseen voi osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

 

YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN  

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

 

TILIT JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi. Tilinpäätös asiakirjoineen annettava tilintarkastajalle viimeistään maaliskuun 15. päivään mennessä.

Tilintarkastajan on annettava kirjallinen lausunto hallitukselle viimeistään 2 viikkoa ennen tilikokousta. Yhdistyksen tilintarkastajan ja varatilitarkastajan toimikausi on kalenterivuosi.

 

7§  YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen huhtikuun loppua. Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta ilmoittamansa asiaa varten pyytää. Kokous on kutsuttava kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä. Jokaisella varsinaisella jäsenellä on yhdistyksen kokouksissa yksi ääni. Yhteisö- ja kannatusjäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksiin voi osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. 

 

VUOSIKOKOUS

Kokouskutsu yhdistyksen kaikkiin kokouksiin on toimitettava lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenellä vähintään seitsemän päivää ennen kokousta.

Käsiteltävät asiat:

 1. Kokous avataan 
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Päätetään jäsenmaksun suuruudesta
 5. Päätetään hallituksen palkkioiden ja kilometrikorvauksen suuruudesta
 6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimikaudelle
 7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle
 8. Valitaan tilintarkastaja ja hänelle varahenkilö
 9. Käsitellään muut esille tulevat asiat

 

TILIKOKOUS 

Yhdistyksen tilikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa (ja kaksi ääntenlaskijaa)
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Esitetään tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastajan lausunto
 5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
 6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille 
 7. Käsitellään muut esille tulevat asiat

 

10§ SÄÄNTÖMUUTOKSET

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä yhdistyksen kokouksessa, kun asiasta on kokouskutsussa erikseen mainittu. Muutosehdotuksen hyväksymiseen vaaditaan vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) asiaa käsiteltäessä annetuista äänistä.

 

11§ YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Yhdistyksen purkautuessa tai jos se lakkautetaan, yhdistyksen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen yhdistyksen kokouksessa määrättävällä tavalla.

 

 

Kirjaudu
Unohtuiko salasana?